Общи условия

Общи Условия на онлайн платформа за електронна търговия deliraw.bio

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Органик Суперфуудс“ ООД, с ЕИК 204553203 с адрес на регистрация гр. Враца, ул. „Илинден“ № 10, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и лицето съгласило се с настоящите Общи условия, наричано по-долу ПОТРЕБИТЕЛ, на платформата за електронна търговия deliraw.bio

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл.2. deliraw.bio e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://www.deliraw.bio/, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, както и:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика;

2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от платформата deliraw.bio;

4. Да извършват плащания във връзка със сключените договори чрез платформата deliraw.bio чрез електронните средства за разплащане;

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата deliraw.bio;

6. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 3. Доставчикът в платформата deliraw.bio организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 4. (1) Потребителите сключват с Доставчика в платформата deliraw.bio договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://www. deliraw.bio /. Договорът се сключва на български или английски език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата deliraw.bio се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки.

(3) Потребителите заплащат на Доставчика на платформата deliraw.bio възнаграждение за доставените стоки, съгласно условията, определени в платформата deliraw.bio и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата deliraw.bio.

Чл. 5. (1) Потребителят и Доставчикът в платформата deliraw.bio се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Приема се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

III. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ deliraw.bio

Чл. 6. (1) За да използва deliraw.bio за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата deliraw.bio, съобразно посочената в него процедура.

(3) При попълване на данните си за регистрация чрез натискане на бутоните „Регистрирай се“ , Потребителят също така трябва да ,декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Потребителя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 7. Потребителите използват интерфейса на страницата на Доставчика в платформата deliraw.bio, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки.

Чл. 8. Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата deliraw.bio по следната процедура:

1. Извършване на регистрация в платформата deliraw.bio и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в платформата deliraw.bio;

2. Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата deliraw.bio чрез идентифициране с име и парола;

3. Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата deliraw.bio стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;

5. Предоставяне на данни за извършване на доставката: адрес за доставка, две имена, имейл и телефонен номер на лице за контакт;

6. Заплащане цената на избраните стоки;

7. След обработването на поръчката от страна на Доставчика, се изпраща потвърждение за поръчката. Същата се изпълнява и се доставя до Потребителя в рамките на 3 работни дни след датата на нейното потвърждение;

8. Поръчки, получени без коректни данни на Потребителя или липсващи такива, се анулират, ако Доставчикът не получи коректните данни до 24 часа след постъпването на поръчката. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение;

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 9. (1) Доставчикът и Потребителите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

VI. ДОСТАВКИ И ПЛАЩАНЕ

Чл. 10. След като в онлайн платформата www.deliraw.bio постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя със съобщение на електронната му поща за успешно приетата поръчка.

Чл. 11. Доставка се прави само на потвърдени и заплатени поръчки. Доставка се извършва в рамките на до 3 работни дни след датата на потвърждаване на поръчката, освен ако Потребителят не бъде уведомен за друг срок лично от служител на фирмата.

Чл. 12.. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници. 

Чл. 12. Доставчикът използва за доставки куриерска фирма Спиди, като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа.

Чл. 13. Поръчаната стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка или до посочен офис на куриерска фирма Спиди.

Чл. 14. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на куриер да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Доставчикът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка повторно. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката повторно и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса или не е посетил посочения офис на куриера, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Чл. 15. Заплащането на поръчаната стока се извършва чрез онлайн картово плащане (с дебитна или кредитна карта). Потребителят въвежда данните на своята банкова карта директно в платежната страница на обслужващата банка. Доставчикът не съхранява данни за банкови карти

Чл. 16. За всяка поръчана стока Потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в онлайн платформата към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя по усмотрение на Доставчика.

Чл. 17. Всички цени са в български лева (BGN), с включен ДДС.

Чл. 18. Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, а при наличие на такива и куриерските разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка.

VII. ОТКАЗ ОТ НАПРАВЕНА ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ

Чл.19. (1) Можете да върнете закупените от нас продукти без причина за връщане в рамките на 14 дни от датата на закупуването при следните условия:

(2) Продуктите да са в оригиналната си опаковка, да не са разпечатани след доставката им;

(3) Да няма следи от употреба, нарушен вид или зацапване;

(4) Да приложите оригинала на стоковата разписка/товарителницата от куриерската фирма, която сте получили с доставката на продукта/продуктите;

(5) Да изпратите писмено решението си за отказ от направената поръчка на имейл ask@deliraw.bio, като в поле „тема/заглавие“ цитирате номера на поръчката;

(6) Разходите по връщането на продуктите са за Ваша сметка;

Чл. 20. Можете да замените продуктите с други или да възстановим стойността им, ако не желаете замяна. Възстановяване на платената сума се извършва на същата сметка (карта), от която е извършено плащането. Възстановяваме стойността на продуктите, без стойността на доставката. Стойността на доставката се определя в зависимост от теглото на поръчката и посочения адрес за доставка съгласно тарифните условия на куриерска фирма Спиди.

Чл. 21. Връщането на стока при отказ от направената поръчка, може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка/товарителницата, с която Потребителят е получил поръчката.

VIII. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 22. Рекламация от Потребителят може да се предяви пред  Доставчика, чрез имейл на електронен адрес: ask@delirawi.bio.

IX. ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Чл. 23. Цялата информация, публикувана на онлайн платформата за електронна търговия www.deliraw.bio , е собственост на Доставчика, в т.ч. снимки, изображения,  описания на артикули и др.

Чл. 24. Забранява се копирането на всякакви материали, в т.ч., но не само: статии, текстове, снимки, новини и др. от www.deliraw.bio и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на Доставчика.

X. ОТГОВОРНОСТИ

Чл. 25. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронната платформа, както и за необработването или ненавременното обработване на поръчките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.

Чл. 26. Доставчикът не гарантира, че достъпът до онлайн платформата за електронна търговия ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му.

Чл. 27. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него.

Чл. 28. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки, Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, намиращи се на тези Интернет страници и ресурси.

Чл. 29. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

Чл. 30. Доставчикът, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да било щети, загуба на информация, пропуснати ползи или др.,  предизвикани в резултат на употреба или не употреба на сайта, като това е независимо от съществуването или не съществуването на предупреждения спрямо Доставчика. Ако използването на материали от него от страна на Потребителя доведе до възникване на вреди за които е необходим ремонт, сервиз или поправка на оборудване или информация Потребителят поема изцяло отговорността и всички разходи, свързани с отстраняване на нанесените вреди.

Чл. 31. Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва онлайн платформата за електронна търговия.

XI. ОБРАТНА ВРЪЗКА

Чл. 32. Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с Доставчика, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация.  Връзка може да се осъществи на посочения адрес на електронна поща в сайта, както и на телефонен номер 092 990098.

Чл. 33. Доставчикът е администратор на онлайн платформата за електронна търговия и съответно на полето за мнения и обсъждания. В изпълнение на тази своя функция може да премахне всякакви нецензурни и обидни квалификации, нарушаващи морала и добрия тон.

XII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 34. Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени поръчки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.

Чл. 34. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя , нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

Чл. 35. Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да води до недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.

Чл. 36. Потребителят има право да отнася всички спорове с Доставчика  относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове по извънсъдебен ред директно на сайта на КЗП – https://www.kzp.bg/pomiritelna-komisiya или да използва Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на адрес – http://ec.europa.eu/odr.

Чл. 37. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от отношенията между страните, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.

Чл. 38. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението поръчка за покупка на стока. Актуалният текст на Общите условия може да бъде намерен винаги на www.deliraw.bio

Чл. 39. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Чл.40. Информацията и продуктите на този сайт не са предназначени за диагностика, лечение или превенция на заболявания и здравословни проблеми.

НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40

е-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg